Ngày 22:56:10 22/07/2018
Năm ban hành
Cơ quan ban hành
Tìm kiếm
Tìm theo
Văn bản tìm thấy
Số ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
58/2016/QĐ-TTg 2016-12-28 Thủ tướng Chính phủ Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
121/2016/NĐ-CP 2016-08-24 Chính phủ Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
51/2016/NĐ-CP 2016-06-13 Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
53/2016/NĐ-CP 2016-06-13 Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
52/2016/NĐ-CP 2016-06-13 Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
25/2016/NĐ-CP 2016-04-06 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
14/2016/QĐ-TTg 2016-04-01 Thủ tướng Chính phủ Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
116/2015/NĐ-CP 2015-11-11 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
106/2015/NĐ-CP 2015-10-23 Chính phủ Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
96/2015/NĐ-CP 2015-10-19 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
97/2015/NĐ-CP 2015-10-19 Chính phủ Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
93/2015/NĐ-CP 2015-10-15 Chính phủ Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
91/2015/NĐ-CP 2015-10-13 Chính phủ Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
87/2015/NĐ-CP 2015-10-06 Chính phủ Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
81/2015/NĐ-CP 2015-09-18 Chính phủ Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
1 2 3 4 5 Next
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ doanh nghiệp
Email
Nội dung phản hồi